REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAWIARENKI INTERNETOWEJ
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BORNEM SULINOWIE

I. KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
1. Dostęp do sprzętu znajdującego się w użytkowaniu Kawiarenki Internetowej możliwy jest wyłącznie podczas obecności pracownika Kawiarenki Internetowej i pod jego nadzorem.
2. Z kawiarenki może korzystać każda osoba znająca podstawy obsługi komputera, systemu Windows oraz umiejąca korzystać z sieci internetowej.
3. Każdy użytkownik kawiarenki jest zobowiązany do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu oraz niezwłocznego informowania pracowników kawiarenki o wszelkich awariach, nieprawidłowościach pracy lub brakach.
4. Klient jest zobowiązany do użytkowania jednego stanowiska przydzielonego przez obsługę kawiarenki. Zmiana użytkowanego stanowiska może nastąpić z przyczyn technicznych lub organizacyjnych na prośbę klienta lub obsługi kawiarenki.
5. Z jednego stanowiska może standardowo korzystać tylko jedna osoba, chyba, że obsługa kawiarenki wyrazi zgodę na korzystanie z jednego stanowiska przez dwie osoby (wydając jednocześnie dodatkowe krzesło).
6. Pracownicy kawiarenki nie ponoszą odpowiedzialności za utracone dane pozostawione przez Klienta na twardym dysku komputerów kawiarenki.
7. Zabrania się:
a) otwierania, rozkręcania komputerów, przenoszenia między stanowiskami elementów wyposażenia (klawiatury, myszy, monitorów);
b) dokonywania zmian w ustawieniach konfiguracyjnych komputerów, systemów operacyjnych;
c) korzystania z komputera w celach zarobkowych;
d) samodzielnego korzystania z urządzeń zewnętrznych (drukarka, skaner, itp.).
8. korzystanie z książek, prasy i innych materiałów informacyjnych, będących w zasobach KI, poza drukami ulotnymi, jest możliwe wyłącznie w siedzibie KI.

II. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z ZASOBÓW INTERNETU
1. Klient w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci.
2. Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz przeniesieniem na klienta odpowiedzialności za poniesione szkody.
3. Klient po zainstalowaniu własnego oprogramowania na użytkowanej stacji jest zobowiązany do niezwłocznej dezinstalacji i wycofania wszelkich zmian.
4. Zabrania się instalacji gier i oprogramowania o charakterze pornograficznym i nie humanitarnym.
5. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych, rasistowskich, propagujących przemoc oraz powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.
6. W razie dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy KI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

III. WEWNĘTRZNE POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
1. Wszyscy korzystający z Kawiarenki Internetowej ponoszą odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełnione podczas lub w związku z korzystaniem z KI.
2. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu technicznego, będącego w posiadaniu KI.
3. Pracownicy kawiarenki nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy i garderobę.
4. Kawiarenka Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych przez sieć Internet, za ich prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszanie prawa, jakich dopuszcza się nabywca informacji.
5. W pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym KI zabrania się:
a) wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, poza wyznaczonym miejscem;
b) palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
c) niekulturalnego zachowania;
d) zachowywania się w sposób mogący przeszkadzać w pracy innym klientom.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Klient może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej.
2. Obsługa kawiarenki może w sporadycznych przypadkach odmówić Klientom możliwości skorzystania z usług kawiarenki (w przypadku osób wskazujących na spożycie alkoholu, zawiadamiając jednocześnie odpowiednie służby).
3. Każdy użytkownik może być natychmiast pozbawiony prawa do korzystania z Kawiarenki Internetowej, gdy:
a) dokona udokumentowanej próby korzystania z zasobów zakazanych (pornograficznych, erotycznych, rasistowskich, propagujących przemoc, itp.) lub będzie stosował wyrażenia ogólnie przyjęte za wulgarne;
b) spożywa alkohol w pomieszczeniu KI;
c) będzie próbował instalować własne oprogramowanie bez zgody pracownika KI;
d) będzie próbował przez swoje działanie dokonać usunięcia lub zmiany danych znajdujących się w zasobach kawiarenki (poza danymi do których ma prawo dostępu).

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016r.